projekt

K Blahobytu

o projektu

kontakt

home

podpora

f

 

V současné době probíhá realizace tohoto projektu s registračním číslem CZ.06.2.56/0.0/0.0/17_088/0005900.

projekt víceúčelového komunitního centra směrem K Blahobytu

Popis projektu

Projekt je zaměřen na vznik polyfunkčního komunitního centra pro osoby se zdravotním postižením. Zaměřuje se na odbourávání bariér mezi osobami se zdravotním postižením a majoritní společností. V rámci centra budou poskytovány 3 sociální služby dvěma organizacemi (KŘIŽOVATKOU handicap centrem, Národní rada osob se zdravotním postižením ČR). Souběžně budou probíhat kulturní, vzdělávací, aktivizační a environmentální aktivity přístupné nejen osobám na vozíku, ale i zdravé populaci. Bude docházet k bourání nejen architektonických bariér mezi handicapovanými a zdravými. Projekt se skládá z nákupu vhodného objektu a jeho následnou rekonstrukci pro potřeby polyfunkčního komunitního centra.

Projekt je určen pro

KŘIŽOVATKA handicap centrum, o. p. s.:

Cílová skupina Centra denních služeb (CDS), dle §45 zákona 108/2006Sb., zákon o sociálních službách (KŘIŽOVATKA – HC), jsou osoby se zdravotním postižením (s tělesným postižením nebo kombinovaným postižením: mentální, zrakové, sluchové aj.) a osoby ohrožené sociálním vyloučením u důvodů jejich tělesného postižení žijící nebo působící na území Pardubického kraje ve věkové struktuře 16 – 64 let, kteří žijí v domácím prostředí a potřebují vzhledem ke svému zdravotnímu stavu pravidelnou pomoc a mají zájem tuto svou nepříznivou sociální situaci řešit. Vybrané aktivity jako např. cestopisné přednášky, sportovní aktivity, prezentace kompenzačních pomůcek jsou otevřeny i pro veřejnost, tím dochází k obrácené integraci.

 

Cílová skupina sociální rehabilitace (SR), dle §70 zákona 108/2006Sb., zákon o sociálních službách, (KŘIŽOVATKY – HC) jsou osoby se zdravotním postižením (s tělesným postižením nebo kombinovaným postižením: mentální, zrakové, sluchové aj.) a osoby ohrožené sociálním vyloučením u důvodů jejich tělesného postižení žijící nebo působící na území Pardubického kraje ve věkové struktuře 16 – 80 let.

Mají z příčiny dlouhodobé nepříznivé sociální situace, způsobené závažným zdravotním stavem narušeny role, které postižený ve společnosti zastává (soběstačnost, schopnost cestovat, partnerská a rodinná role, pracovní, zájmová činnost aj.). Důsledkem je vyčlenění ze sociálního, ekonomického a kulturního života společnosti.

 

NRZP ČR:

Cílovou skupinou NRZP ČR jsou občané se zdravotním postižením, senioři, opatrovníci a podpůrci osob s narušenou schopností právně jednat, zástupci z řad členů domácnosti a opatrovníci osob s omezenou svéprávností, rodiče a rodinní příslušníci, pečující osoby. Poradna je přístupná i osobám kterým hrozí sociální vyloučení nebo jsou sociálně vyloučené, např. osobám bez přístřeší, dlouhodobě nezaměstnaným, osobám z národnostních menšin a jejich rodinným příslušníkům. Těmto osobám je však poskytováno výhradně základní sociální poradenství podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

 

Tento projekt je zaměřen i na cílové skupiny, které v současné době navštěvují instituty působící v Pardubickém kraji (Škola Svítání, ranná péče aj.), ale jejich služby jsou poskytovány pouze do určitého věku a později toto zařízení musí opustit. Naše sociální služby dokáží u osob s tělesným a kombinovaným postižením plynule navázat na poskytovanou sociální službu a zabránit jejich sociálnímu vyloučení.  Tím se udrží křehká stabilita jejich somatických, kognitivních a sociálních dovedností Instituce, mající jako cílovou skupinu osoby, které nespadají z důvodu nízkého věku do naší cílové skupiny, již v současné době na Pardubickém kraji a Komunitním plánování města Pardubic, avizují nárůst poptávky po jejich službách.

 

Další cílová skupina je „zdravá“ veřejnost bez omezení věku, pro které pořádáme zážitkové semináře. Ty je seznamují s každodenním životem osob s tělesným a zdravotním postižením. Další cíl seminářů je protiúrazová prevence, vymýcení předsudků k osobám s postižením a propojování minoritní společnosti s majoritní. Tato cílová skupina také bude moci využívat zahrady jako klidovou zónu, kde se bude setkávat s osobami s handicapem. Dochází k odbourávání předsudků k handicapu a obrácené integraci.

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

Odesílání formuláře...

Došlo k chybě na serveru.

Formulář byl přijat.

Kontaktní osoba:

 

Bc. Petra Macháčková

mobil: 776 468 078 (v pracovních dnech 8:00 – 15:00 hod)

e-mail: machackova@krizovatka-hc.cz

 

KŘIŽOVATKA handicap centrum, o.p.s.

Arnošta z Pardubic 2605, 530 02 Pardubice

Vytvořil: www.mm1.cz